REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW. ZWIEKSZRUCH.PL

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem internetowym www.zwiekszruch.pl . Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem www.zwiekszruch.pl/regulamin.
2.Korzystanie ze strony internetowej www.zwiekszruch.pl jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia, zobowiązuje się do korzystania z Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.
3.Do pełnego i prawidłowego korzystania z serwisu internetowej niezbędnym jest:
a)posiadanie dostępu do Internetu
b) zainstalowanie przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookie:
–   Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8,
– Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0,
– Google Chrome w wersji nie starszej niż 27,
– Opera w wersji nie starszej niż 12.11.
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768
d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
e) zainstalowana obsługa wtyczek Adobe Flash Player
4.Informacje prezentowane w Sklepie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

§2 DEFINICJE

1.Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3.Sklep Internetowy- platforma internetowa dostępna pod adresem www.zwiekszruch.pl umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta
4.Administrator- YOUTOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sielawy 9G / 2, 40-748 Katowice, Polska, KRS 0001051718 REGON 526049890 NIP 9542858557 reprezentowaną przez Jakuba Krzyżowskiego – prezes zarządu.

5.Sprzedawca – YOUTOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sielawy 9G / 2, 40-748 Katowice, Polska, KRS 0001051718 REGON 526049890 NIP 9542858557 reprezentowaną przez Jakuba Krzyżowskiego – prezes zarządu.
6.Koszyk – usługa udostępniana dla każdego Klienta, który korzysta ze Sklepu Internetowego. Polega ona na umożliwieniu dokonania złożenia Zamówienia jednej lub kilku Usług, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Usług i wszystkich Usług łącznie, wyświetlenia przewidywanego terminu realizacji Usług. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
7.Usługa – dostępna w Sklepie Internetowym działalność o charakterze nieprodukcyjnym. Polega na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia określonych korzyści lub zaspokojenia potrzeb.
8.Cena – wynagrodzenie określone w złotówkach polskich i wyrażone w kwocie brutto należny Sprzedawcy z tytułu realizacji określonych Usług.
9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Usługi, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
10.Umowa sprzedaży – jest to umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usług za określoną Cenę. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Usługę, jej główne cechy, Cenę oraz inne istotne warunki.
11.Adres kontaktowy – YOUTOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sielawy 9G / 2, 40-748 Katowice, Polska, KRS 0001051718 REGON 526049890 NIP 9542858557 reprezentowaną przez Jakuba Krzyżowskiego – prezes zarządu.

§3 ZAKRES USŁUG

1. Złożenie Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży oferowanych Usług ze Sprzedawcą.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia lub za nie wykonanie Usługi jeżeli wynika ono z winy Klienta(np. wadliwy, niedziałający adres URL)
3. Cena Usługi stanowi cenę brutto(uwzględniającą podatek VAT).
4. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kampanii reklamowej w sposób staranny.
5. Przy rozpoczynaniu kampanii reklamowej Sprzedawca informuje Kupującego o tym fakcie podając jednocześnie orientacyjny czas realizacji.

6. Podany czas realizacji Usługi jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmówienia podania źródła pozyskiwanego ruchu na daną stronę www. Prawo to podyktowane jest ochroną danych osobowych innych Klientów.
8. Kampanię reklamową uważa się za zakończoną po uzyskaniu określonej ilość wejść na stronę www.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w przypadku korzystania przez Klienta z Usług innych podmiotów.
10. Administratorem danych osobowych w zakresie danych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które Klient udostępnił w celu świadczenia Usług) jest YOUTOPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sielawy 9G / 2, 40-748 Katowice, Polska, KRS 0001051718 REGON 526049890 NIP 9542858557 reprezentowaną przez Jakuba Krzyżowskiego – prezes zarządu.

11. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Klientów wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków organizacyjnych i technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.
12. Dokonanie zakupu Usługi przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży.
13. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi.
14. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych.
15. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że poprzez zakup usług dojdzie do zwiększenia sprzedaży, popularności, widoczności strony w wyszukiwarce Google na reklamowanych stronach www.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stron www dotyczących treści seksualnych, związanych z wyskakującymi oknami reklamowymi, instalującymi automatycznie niechciane oprogramowanie lub podobnymi. O odmowie Klient zostanie poinformowany mailowo, a środki zostaną zwrócone.

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę winny być zgłaszane na wskazany w par. 2 ust.11 niniejszej umowy adres kontaktowy.
2. Sprzedawca serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

§5 ZWROTY

Zgodnie z art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13 czerwca 2018 roku.
2.Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O zakresie dokonanych zmian Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji w Sklepie Internetowym oraz przesłanie jej drogą mailową.
3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa przez Klientów serwisu, w szczególności dotyczy to praw autorskich i praw pokrewnych.
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
5.Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.